Algemene Voorwaarden

Algemeen voorwaarden


1. Elke overeenkomst gesloten tussen partijen houdt de uitsluitende toepassing in van de Algemene Voorwaarden van Xtreme Carcleaning, tenzij andersluidende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk werden opgesteld.

2. Offertes worden ter inlichting opgesteld en mogen geenszins als verbintenis worden beschouwd zolang de bestelling niet schriftelijk is aanvaard. Bij gebreke aan schriftelijke aanvaarding dient de levering van de diensten en opgestelde facturen als bevestiging te worden aanzien.

3. Behoudens uitdrukkelijke en bijzondere geschreven bepalingen worden termijnen voor uitvoering van de diensten  enkel ter informatie meegedeeld. Zij nemen slechts een aanvang vanaf de betaling van een voorschot. Zij kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding bij eventuele vertragingen, noch tot verbreking van de koop of de aanneming zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de dienstverlener daartoe.

Eventuele vertragingen van de zijde van Xtreme Carcleaning kunnen nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid. Elk geval van overmacht, alsook de insolvabiliteit van de klant, ontslaat onmiddellijk Xtreme Carcleaning  van zijn uitvoeringsplichten.

Op het ogenblik dat de bestelling klaar is, kan de klant hiervan op de hoogte worden gesteld. De klant is gehouden om het voertuig binnen de drie werkdagen af te halen. De bestelling wordt geleverd op de exploitatiezetel van Xtreme Carcleaning, alwaar  de opdracht werd gegeven. Elke verplaatsing, ook geregeld door de dienstverlener, geschiedt voor rekening en op risico van de klant.

4. Tenzij andersluidende voorwaarden van betaling werden overeengekomen, heeft Xtreme Carcleaning  het recht om voor elke overeenkomst de betaling te vragen van een voorschot van 30% van het totaal der geraamde offerte, mits toezending evenwel van corresponderende factuur.

5. Bestellingen, ook deze opgenomen door vertegenwoordigers, zijn pas definitief na orderbevestiging. Nieuwe bestellingen kunnen steeds door de dienstverlener worden geweigerd en, zelfs na orderbevestiging, tenietgedaan, zo één of meerdere vorige bestelling(en) niet op de vervaldag der factuur werd(en) betaald.

6. De voertuigen die zich in de inrichting van Xtreme Carcleaning bevinden, zijn niet gedekt tegen om het even welk risico.

7. De plaats van levering en van risico-overdracht is de desbetreffende exploitatiezetel van de dienstverlener, waar de aanneming werd afgesloten. Elke verzending, ook deze geregeld door Xtreme Carcleaning, geschiedt voor rekening en op eigen risico van de koper.

8. Verplaatsingen door Xtreme Carcleaning met het voertuig van de klant gebeuren op risico van de klant.

9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, worden de diensten zonder waarborg uitgevoerd. Bij koetswerkherstellingen kunnen afwijkingen in tinten en vormen, geen aanleiding geven tot verbreking noch schadeloosstelling en/of vergoeding. Xtreme Carcleaning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

10. De factuur vernietigt iedere voorafgaande briefwisseling of mededeling en wordt geacht de inhoud van de overeenkomst weer te geven, tenzij de klant binnen de 5 werkdagen na uitgifte van deze factuur, aangetekend aan de dienstverlener het bewijs van een afwijkende schriftelijke opdracht tussen partijen bezorgd.

11. Onze facturen zijn betaalbaar op de exploitatiezetel van Xtreme Carcleaning, waar de opdracht werd gegeven. Ze geschiedt contant bij de levering, behoudens  uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. De verzending van de factuur geld als aanmaning tot haar betaling op de vastgestelde datum.

Zo echter bij de levering, of in voorkomend geval op de overeengekomen vervaldag, niet of onvolledig betaald werd, zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling het nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met een verwijlintrest volgens de wettelijke bepalingen. Dit impliceert meer in het bijzonder dat de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 02-08-2002, en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn.

12. Bovendien zak bij niet-betaling op de vervaldag als schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering het bedrag van de hoofdsom forfetair  verhoogd worden met 10% van de hoofdsom, met een minimum van 100, 00 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze vergoeding is verschuldigd naast verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestellingen.

13. Klachten dienen per aangetekend schrijven duidelijk gemotiveerd binnen de 5 werkdagen na aflevering van de wagen, of na factuurdatum indien de klachten facturen betreffen, te worden meegedeeld aan Xtreme Carcleaning. Indien dit niet is gebeurt worden de uitgevoerde werken als aanvaard en de factuur als bindend beschouwd. Latere klachten m.b.t. gebreken die voor een aandachtig koper zichtbaar waren op het ogenblik van de aflevering kunnen niet meer aanvaard worden.

14. Xreme Carcleaning  is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan voertuigen die zich op haar terreinen bevinden. De voertuigen op het terrein van de dienstverlener zijn niet verzekerd tegen om het even welk risico en de dienstverlener  is geenszins aansprakelijk voor dergelijk risico.

15. Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige dienst zal uitsluitend beslecht worden met toepassing van Belgisch recht, en voor de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Algemene voorwaarden Xreme Carcleaning